ยินดีต้อนรับ

IMG_1861

ครูพิพัฒน์ ตะภา ครู คศ.1 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

          เว็บบล็อคนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 นอกจากนี้ยังรวบรวมเทคนิคต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น การสร้างเว็บไซต์,   การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ,  การตัดต่อวิดีโอเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน ซึ่งบางส่วนนำมาจากเว็บไซต์ซึ่งผมได้จัดทำขึ้นก่อนหน้านี้ คือเว็บไซต์ http://www.krooluang.com ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศต่อไป

การแสดงโปงลาง

คอมพิวเตอร์ ม.3

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยที่ 1 การสร้างชิ้นงานตามหลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์  

หน่วยที่ 2 งานกราฟฟิคกับโปรแกรม  Photoscape

หน่วยที่ 3 การออกแบบการทำ  เวปเพจ   

หน่วยที่ 4 การทำ เวปเพจด้วยโปรแกรม Dream Weaver

หน่วยที่ 5 การนำเสนองาน เวปเพจด้วยโปรแกรม Dream Weaver  

 


 

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยที่ 1  การสร้างชิ้นงานตามหลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์  

หน่วยที่ 2 งานกราฟฟิคกับโปรแกรม   Photo Shop CS 

หน่วยที่ 3 การออกแบบงานกราฟฟิคกับโปรแกรม Photo Shop CS 

หน่วยที่ 4 การพัฒนางาน เวปเพจด้วย   โปรแกรม Dream   Weaver

หน่วยที่ 5 การนำงานการพัฒนาการสร้าง เวปเพจด้วยโปรแกรม Dream Weaver  

คอมพิวเตอร์ ม.2

ภาคเรียนที่ 1

 

หน่วยที่ 1 กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยที่ 2 งานกราฟฟิคเบื้องต้น

หน่วยที่ 3 การออกแบบและการสร้างงานนำเสนอข้อมูล

หน่วยที่ 4 การนำเสนองานด้วยโปรแกรมนำเสนอ

หน่วยที่ 5 การออกแบบภาพร่าง 3 มิติโดยใช้โปรแกรมPro Desktop

หน่วยที่ 6 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการคำนวณ


 ภาคเรียนที่ 2

 

หน่วยที่ 1 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการคำนวณ

หน่วยที่ 2 กราฟฟิคกับการทำ E- book    

หน่วยที่ 3 การออกแบบการทำ  E- book    

หน่วยที่ 4 การทำ E- book  ด้วยโปรแกรมประยุกต์ 

หน่วยที่ 5 การนำเสนองาน E- book    

 

 

คอมพิวเตอร์ ม.1

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยที่ 1 . ความรู้พื้นฐานของคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 2 .เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยที่ 3 .แหล่งข้อมูลและการจัดการข้อมูล
หน่วยที่ 4 . การจัดการข้อมูลโดยโปรแกรมประมวลคำ
หน่วยที่ 5 .เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลและอินเตอร์เน็ต
หน่วยที่ 6 .ความรู้พื้นฐาน Search Engine
หน่วยที่ 7 .การใช้คำสั่งในการค้นคว้าแหล่งข้อมูล

 


 

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยที่ 1 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 2 สถาปัตยกรรมเครือข่าย

หน่วยที่ 3 LAN & WAN

หน่วยที่ 4 TCP/IP  & Transport Layer

หน่วยที่ 5 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย

หน่วยที่ 6 บริการอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต

หน่วยที่ 7 การออกแบบและดูแลระบบเครือข่าย

หน่วยที่ 8 การรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย

แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3

แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3

 


คะแนนสอบ
Read the rest of this entry

แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2

แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2


 คะแนนสอบ Read the rest of this entry

แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1

แบบทดสอบ คอมพิวเตอร์


 

คะแนนสอบ
Read the rest of this entry

แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3